FLex BV
Juridisch advies
Disclaimer
Alere Juristen
 

DE TRUST

De beste structuur die een ondernemer voor haar onderneming kan kiezen is een trust. De trust biedt de hoogste graad van juridische bescherming en is de beste basis voor internationale belastingbesparingen. Voor slechts € 1600,- richt u een Trust, Engelse Holding en een Nederlandse Commanditaire Vennootschap als werkmaatschappij op. Deze structuur geeft u als ondernemer 100 % juridische bescherming van eigendom alsmede de mogelijkheden voor het ontwijken van een DGA verplichting en het uitkeren van dividend zonder inhouding van dividend belasting.

Faillissement

Waar in veel landen een faillissement gezien wordt als een leerschool, een situatie waaruit men conclusies moet trekken zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden, ziet men in dit in Nederland anders. Een faillissement is in Nederland een straf waarbij een prive faillissement in het bijzonder tot in lengte van jaren kan blijven voortduren. Zorg dat u deze situatie voor bent. Richt vandaag nog een onderneming op waarbij zakelijk en prive gescheiden is. Bent u inmiddels al in een faillissement beland of staat u aan de vooravond hiervan? Neem dan contact op met ons kantoor. Met name de trust kan een uitkomst bieden voor een legale (door)start tijdens en/of na een faillissement. 

In Nederland is men nog vrij onbekend met de Trust. Lange tijd bestond de indruk dat de Trust slechts interessant was voor zeer vermogende ondernemingen. Deze indruk is echter geheel onjuist. De Offshore Trust biedt vele aantrekkelijke mogelijkheden zoals onder andere het afscheiden van vermogen. Veel ondernemers maar ook particulieren hebben hier grote behoefte aan. Redenen voor deze behoefte kunnen zijn de continuïteit van het familievermogen, bescherming tegen spilzucht van potentiële erfgenamen, maar ook het reduceren van successierecht kan een reden zijn voor deze behoefte. De Trust kan hier in veel gevallen een oplossing bieden.

Op 1 februari 1996 is het Haags Trustverdrag voor Nederland in werking getreden. Dit kan ertoe leiden dat de trust als zodanig wordt erkend binnen de Nederlandse rechtsorde, zonder dat allerlei conversie mechanismen hoeven te worden toegepast. Het verdrag richt zich uitsluitend op de civielrechtelijke aspecten, de bevoegdheden van de bij het verdrag betrokken staten op belastinggebied laat het onaangetast. Dit betekent dat de diverse geldende geheimen in de betrokken landen gestand blijven. Dit wil dus zeggen dat wanneer de Nederlandse fiscus inzage wil hebben in de boekhouding van een Offshore vennootschap zij nul op het rekest zal krijgen. Alleen wanneer er sprake is (van serieuze verdenking) van ernstige criminaliteit zal op gerechtelijk bevel inzage moeten worden verleend. Onder ernstige criminaliteit wordt verstaan drugshandel, terrorisme en dergelijke.  


Met het woord Offshore duidt men aan dat een persoon of vennootschap die woonachtig of gevestigd is in een land waar hoge belastingtarieven gelden, zaken doet of handel drijft in een rechtsgebied met lage belastingtarieven of waar er überhaupt geen belastingheffing plaatsvindt. Landen als de Cayman Islands, Turks and Caicos, Bahamas, Belize, Nevis, Mauritius, Panama, British Virgin Islands, de staat Delaware in de VS, de kanaaleilanden Guernsey en Jersey, Isle of Man en Gibraltar bieden een breed scala aan Offshore diensten. In Offshore landen is het toegestaan om ondernemingen in te schrijven die de Offshore status genieten. Dit betekent dat de oprichting en registratie van de vennootschap alleen zijn toegestaan indien er geen commerciële activiteiten in de staat van oprichting plaatsvinden.
Non-Resident Offshores mogen worden opgericht met 100% buitenlands kapitaal, maar zij zijn dan niet bevoegd te handelen in het land van oprichting.

Een bijkomend voordeel is nog dat Offshore vennootschappen doorgaans binnen enkele dagen opgericht kunnen worden.  

Landen als Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein en Andorra, maar ook eilanden als Cyprus, Malta en Madeira worden Onshore genoemd. Reden hiervoor is dat deze landen afwijkende belasting- of handelsovereenkomsten hebben gesloten, die door fiscale autoriteiten in de gehele wereld geaccepteerd worden.

Onshore landen passen over het algemeen gesproken een ander systeem toe voor het oprichten van ondernemingen dan Offshore landen. Vaak is het alleen toegestaan om Resident Companies op te richten. Deze Resident Companies mogen ook handelen in de staat waar zij zijn opgericht, als gevolg van het feit dat zij daar belastingplichtig zijn. Deze belastingen zijn over het algemeen echter wel lager dan in andere Onshore jurisdicties. Zo rekent Cyprus bijvoorbeeld slechts 10% VPB en zijn onder andere Royalties geheel onbelast.

In de meeste gevallen wordt een Offshore onderneming opgericht uit fiscale overwegingen. Echter wanneer de inspecteur van de Nederlandse Belastingdienst kan aantonen dat een Offshore-structuur alleen is opgezet voor fiscaal gewin, zal hij de toekomstige activiteiten van de vennootschapsstructuur belasten volgens het Nederlandse belastingsysteem.

Alere Juristen biedt haar cliënten bij het opzetten van Offshore-structuren dan ook begeleiding met uiterste precisie, zodat er nooit verschil van mening zal ontstaan met de belastinginspecteur. Deze geniet namelijk altijd het voordeel van de omgekeerde bewijslast.

Totstandkoming van de Offshore Trust

Een Offshore Trust wordt gecreëerd wanneer een bepaald vermogen, door een persoon, “Settlor” genaamd, wordt overgebracht naar een beheerder, de “Trustee”. De Trustee wordt de wettelijke eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen en het verdelen hiervan aan de begunstigden, “Beneficiary”, van de Offshore Trust overeenkomstig de termijnen die in de Trustakte zijn opgenomen.

Op deze wijze ontstaat wat men in het Engels “dual ownership” (duaal eigendom) noemt; daarbij maakt men een onderscheid tussen enerzijds het “equitable ownership” (billijk eigendom) en anderzijds “legal ownership” (juridisch eigendom). Equitable Ownership komt neer op het recht op de economische voordelen van de trustgoederen, toekomend aan de beneficiary of de beneficiaries. Dit houdt kort gezegd in dat de inkomsten uit het vermogen dat door de trustee wordt beheerd, ten goede komen van de beneficiary. Legal Ownership komt neer op het recht op het beheer en beschikking hebben over de trustgoederen, toekomende aan de trustee

Om een zojuist omschreven trustverhouding tot stand te brengen is het echter niet noodzakelijk dat drie verschillende personen bij de totstandkoming betrokken zijn, ook al gaat het hier wel om een drie-partijenverhouding. De Settlor mag zichzelf ook als beneficiary aanstellen. Belangrijk detail is hierbij wel dat de Nederlandse Fiscale wetgeving dit echter voor Nederlands ingezeten burgers niet mogelijk maakt. Bij de aangifte I.B. een Nederlands ingezetene hier melding van te maken en zal dan als zodanig aangemerkt worden als DGA.

Het vermogen wordt vanaf het moment van overdragen gerekend tot het vermogen van de Trustee maar wordt separaat gezien aan het eigen vermogen van de Trustee. Wanneer een Trustee failliet zou gaan kunnen schuldeisers dus geen aanspraak maken op het Trustvermogen dat de Trustee in opdracht van de Settlor beheert.

De voordelen van Offshore Trust

  • Bescherming van het vermogen in zowel roerende als onroerende goederen.
  • Erkend in alle jurisdicties met gewoonterecht.
  • Stijgende erkenning in belangrijke jurisdicties met burgerlijk recht.
  • Op maat te maken voor specifieke familievereisten.
  • Op het eiland Man wordt de Trustakte niet openbaar geregistreerd.
  • Kan worden gebruikt door bedrijven voor het plannen van het werknemersvoordeel, pensionering- en voorraadoptieregelingen alsmede verzekeringsplanning en speciale financieringsregelingen.

 

 

   
 
   
 
 
 
 
  webdesign by webdesigners.nl © 2007-2018, CMS by Livesite.nl