FLex BV
Juridisch advies
Disclaimer
Alere Juristen
 

Aansprakelijkheid

Alere Juristen (AJ) besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van type- en drukfouten alsmede wijzigingen in de aanbiedingen en prijzen zijn voorbehouden. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten, dan kan AJ niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

AJ spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. AJ legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. AJ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatige gebruik van haar systemen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, woord- en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij AJ, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AJ is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) de website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enig andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Diensten
AJ geeft advies op vennootschapsrechtelijk gebied en gebruikt haar marketingkanaal voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Alere verkoopt geen rechtspersonen en bemiddelt hier ook niet in. Alle rechtspersonen worden opgericht door onafhankelijke professionals als notariskantoren en administratiekantoren.

Wijzigingen

AJ kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. AJ adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

   
 
   
 
 
 
 
  webdesign by webdesigners.nl © 2007-2019, CMS by Livesite.nl